News

               โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์  กำหนดจัดแนะนำหลักสูตร (Open house) โครงการปริญญาโท (หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ)  และ โครงการปริญญาเอก พร้อมทั้งแนะแนวทางการเตรียมตัวสอบ ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา   09.30  -  11.30  น.   ณ  ห้องประชุม ชั้น 5  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์                                                                                      

สำรองที่นั่งได้ที่

 หรือ https://goo.gl/forms/XZDUFdFQC5IJe2i63

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

                                                โทร. 0-2613 - 2422 และ 0-2613-2425 หรือที่ E-mail : grad@econ.tu.ac.th

 
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่